ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาค 1/2566
วิชา เอกการบริหารธุรกิจ
*โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ :
*ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 135,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน)
*วัน - เวลาเรียน : วันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.15 น.
*หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  13 หลัก
*E-Mail : ที่สามารถติดต่อได้
 
*1. รายละเอียดส่วนตัว
*1.1 ชื่อ(ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ)
 
ชื่อ : ชื่อสกุล :
 
FIRST NAME : LAST NAME  :
 
*1.2
 
*1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน
 
เลขที่ : หมู่ที่ : หมู่บ้าน : ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : xxxxx โทรศัพท์/มือถือ : ตย.0811234567
 
*1.4 ปัจจุบันผู้สมัคร Click เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
   
ยังไม่ได้ทำงาน ทำงานแล้ว ปี หากทำงานแล้วกรุณาป้อนข้อมูลข้อมูลด้านล่างด้วยคะ
 
ตำแหน่ง : เงินเดือน : บาท
ชื่อที่ทำงานปัจจุบัน :
เลขที่ : ถนน : แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ : xxxxx
โทรศัพท์ : ตย.0811234567
   
*1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก Click เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
 
เหมือนข้อ 1.3 เหมือนข้อ 1.4
อื่น ๆ หากที่อยู่ไม่ใช่ที่บ้านและที่ทำงานใส่รายละเอียดด้านล่างด้วยคะ
เลขที่ : หมู่ที่ : หมู่บ้าน : ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : xxxxx โทรศัพท์ : ตย.0811234567
 
*2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
*2.1 ประวัติการศึกษา


วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
จาก พ.ศ. - พ.ศ.
ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญา
และสาขาที่สำเร็จ
คะแนนเฉลี่ย
       
       
       
       

*3. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมที่อยู่)
 
3.1
 
3.2
 
4. เพราะเหตุใด ท่านจึงตัดสินใจศึกษาต่อ
 
4.1
 
4.2
 
4.3
 
5. ท่านได้รับข้อมูลโครงการฯ จากสื่อหรือบุคคลใด
 
5.1
 
5.2
 
5.3
 
6. เอกสารสำคัญที่ต้องส่งในวันสมัคร
 
1.ใบสมัคร 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 ปี)
 
 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง และข้อความที่
ข้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้ พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และยอมรับ
ผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการส่งใบสมัคร
ข้อมูลการสมัครจะลงฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อนักศึกษาทำการกดส่งใบสมัครด้านล่าง
หมายเหตุ กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *
กรุณากดปุ่มส่งใบสมัครก่อนทำการ print ใบสมัคร