ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2567
วิชา เอกการบริหารธุรกิจ


ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 145,000 บาท (ไม่รวมศึกษาดูงาน) แบ่งชำระเป็น 6 งวด

*โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่สมัคร

1. รายละเอียดส่วนตัว

1.1 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
1.2 วัน/เดือน/ปี สถานที่เกิด อายุ
/ปี
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน
1.4 สถานะการทำงานปัจจุบันผู้สมัคร
* 1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร

* 2.1 ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ระยะเวลาที่ได้ศึกษาจาก
พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญา และสาขาที่สำเร็จ คะแนนเฉลี่ย
* 2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี

3. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนที่ 1 (ชื่อ-สกุล เกี๋ยวข้องเป็น ที่อยู่)
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนที่ 2 (ชื่อ-สกุล เกี๋ยวข้องเป็น ที่อยู่)

4. เพราะเหตุใด ท่านจึงตัดสินใจศึกษาต่อ

5. ท่านได้รับข้อมูลโครงการฯ จากสื่อหรือบุคคลใด