YMBA

สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 26


1. ข้อมูลทั่วไป

บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนที่ 1
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนที่ 2

2. ข้อมูลด้านการศึกษา

ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษา พ.ศ. สถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขา GPA.
* ปริญญาตรี
 
ปริญญโท
 

* 3. ข้อมูลด้านการทำงาน

พ.ศ. ตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน

* 4. ผู้สมัครโปรดเลือกโปรแกรมการศึกษาดูงานที่ท่านประสงค์สมัคร

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ